Avís Legal

Que segons la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD), la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveix de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), i el Reglament Europeu 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques sobre les dades de caràcter personal i la lliure circulació de les mateixes (en endavant Reglament Europeu 2016/679), 44.1 ESTUDI DE GRAVACIÓ SL, posa en coneixement dels usuaris els següents punts:

QUI SOM

La societat 44.1 ESTUDI DE GRAVACIÓ SL, amb domicili social en el C/Olot, número 9, Pol. Industrial Casa Nova, Aiguaviva (17181 – Girona), amb adreça de correu electrònic info@44.1estudidegravacio.com, amb CIF número B17609736, informa que és titular del domini de la pàgina www.44.1estudidegravacio.com

 

CONDICIONS D’ÚS DE LA PÀGINA WEB

L’accés a la pàgina web info@44.1estudidegravacio.com no implica, en ell mateix, l’establiment de cap tipus de vinculació o relació comercial entre 44.1 ESTUDI DE GRAVACIÓ SL i l’Usuari.

L’ús d’aquesta pàgina web implica l’atribució de la condició d’Usuari.

Per a que l’Usuari d’aquesta pàgina web www.44.1estudidegravacio.com de la que n’és titular 44.1 ESTUDI DE GRAVACIÓ SL, pugui facilitar les seves dades de caràcter personal que es requereixen en el formulari de contacte que es troba en la pàgina web,  aquest usuari ha de ser major d’edat. Us informem que les dades personals obtingudes mitjançant aquest formulari, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incorporats en un fitxer del qual n’és responsable y destinatari únic 44.1 ESTUDI DE GRAVACIÓ SL, amb la finalitat d’atendre les consultes i enviar-vos la informació relacionada amb el servei que sigui del vostre interès.

TIPUS DE DADES QUE ES RECULLEN

44.1 ESTUDI DE GRAVACIÓ SL, informa sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels Usuaris i clients que puguin ser recaptats per la sol·licitud d’informació (a través del formulari de contacte existent en la pàgina web), per la contractació dels nostres serveis o per la recepció de correus electrònics  sol·licitant informació o altres.

44.1 ESTUDI DE GRAVACIÓ SL, recapta una sèrie de dades de caràcter personal per a poder gestionar i desenvolupar la prestació i compliment de la contractació dels nostre serveis, a més també s’utilitzen per a poder informar-vos sobre la varietat de serveis que oferim i que ens sol·liciteu. A continuació senyalem les categories de dades personals que recollim, tant en el formulari de contacte, com posteriorment, si finalment es duu a  terme la contractació dels nostres serveis, amb la finalitat anteriorment dita i com s’utilitzen.

Dades de contacte: es demanen i recullen les dades de contacte, com són el nom, cognoms, número de telèfon i l’adreça de correu electrònic, per poder posar-nos en contacte amb vosaltres per a facilitar-vos la informació que ens sol·liciteu en relació als nostres serveis, a més, per atendre qualsevol problema o consulta que ens feu, i per dur a terme les comunicacions entre ambdues parts en relació a l’estat i desenvolupament de la prestació dels nostres serveis pels quals ens hàgiu contractat.

Document d’Identitat: es demana el document d’identitat del client per a la gestió i realització de contractes i factures, així com qualsevol tràmit que requereixi la identificació del client.

Dades de pagament: s’utilitzen per a la gestió del pagament pels serveis que han estat contractats i prestats per 44.1 ESTUDI DE GRAVACIÓ SL.

La legitimació que s’ostenta pel tractament de les seves dades de caràcter personal, es basa per a gestionar l’ús i entrega de les vostres sol·licituds d’informació a través del nostre formulari de contacte que es troba a la nostra pàgina web, també per a la gestió de respostes a les vostres sol·licituds d’informació, pressupost i/o preus pels nostres serveis  que ens feu arribar a traves de correu electrònic o d’altres, i que se us contestarà de la mateixa manera, com també per a gestionar el pagament i el desenvolupament i compliment de la prestació dels nostres serveis que ens hàgiu encarregat.

En virtut de la LOPD i el  Reglament Europeu 2016/679, les dades personals que l’Usuari de la pàgina web faciliti a través del formulari de contacte, contingut a la mateixa web, o bé per la recepció de correus electrònics enviats per l’Usuari, amb la finalitat de poder atendre a la sol·licitud realitzada pel mateix, com són les peticions d’informació sobre els nostres serveis, l’elaboració de pressupostos, consulta de preus, entre altres, s’adverteix a l’Usuari que amb l’acceptació de que entén i accepta aquest Avís Legal quan procedeix a l’enviament del formulari de contacte sol·licitant qualsevol tipus de informació com s’ha dit anteriorment, sobre els nostres serveis, l’Usuari autoritza expressament a 44.1 ESTUDI DE GRAVACIÓ SL, per a que aquest pugui tractar les seves dades personals amb l’única finalitat de prestar els serveis que se sol·liciti per l’Usuari, a més d’atendre a la sol·licitud d’informació que aquest li faci arribar, com també l’autoritza per utilitzar com a mitjà de comunicació amb l’Usuari les dades de contacte de correu electrònic que faciliti, amb l’única finalitat de prestar els serveis que sol.licitats per l’usuari.

44.1 ESTUDI DE GRAVACIÓ SL, informa que tenim implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, segons el que preveu la LOPD i el Reglament Europeu 2016/679.

POLÍTICA DE CESSIÓ DE DADES PERSONALS

44.1 ESTUDI DE GRAVACIÓ, SL, informa que totes les dades personals facilitades pels Usuaris i clients, a través del formulari de contacte de la pàgina web o bé per la recepció de correus electrònics enviats pel mateix o les que es facilitin per la prestació de qualsevol prestació de serveis que ens sol·liciteu, no seran cedits a tercers, excepte que aquesta cessió estigui sota l’obligació legal o quan la prestació del servei sol·licitat impliqui de forma necessària la participació d’una altra empresa per a poder complir amb aquest servei, com a suport per a seva realització i compliment, pel que es duria a terme una cessió de dades  amb la finalitat única de suport de la tercera empresa per a poder complir amb el servei que ens heu sol·licitat.

Per tant, les vostres dades personals podran ésser comunicades a empreses externes a 44.1 ESTUDI DE GRAVACIÓ SL, amb la finalitat de poder prestar de forma satisfactòria els serveis contractats.

44.1 ESTUDI DE GRAVACIÓ SL es compromet a utilitzar les dades personals recollides en aquest formulari i les facilitades posteriorment en relació a la prestació del servei que sigui encarregat, únicament per a la finalitat anteriorment mencionada i a tractar-les amb el degut deure de secret i confidencialitat, a més de complir amb les corresponents mesures de seguretat que la normativa vigent requereixi per garantir la seguretat de les mateixes.

L’usuari haurà de donar el seu consentiment exprés per a que 44.1 ESTUDI DE GRAVACIÓ SL, pugui tractar les seves dades de caràcter personal d’acord amb les condicions descrites, quan faci ‘’clic’’ a l’enllaç sota del formulari de contacte, acceptant les condicions d’ús y política de privacitat (Avís Legal), i només així podrà enviar el formulari.

PERÍODE DE TEMPS DURANT EL QUAL ES CONSERVEN LES DADES

44.1 ESTUDI DE GRAVACIÓ SL, tractarà i conservarà les seves dades personals durant el temps necessari per complir amb la relació de prestació de serveis que uneix a ambdues parts, és a dir, mentre duri la condició com client i/o Usuari, per tant, només durant el temps estrictament necessari es conservaran i fins que finalitzi la finalitat per la qual es van recaptar, o segons el cas, fins que exerceixi els drets d’oposició, cancel·lació o a l’oblit.

Tot i l’apartat anterior, es conservaran les dades personals guardant-les de forma totalment segura durant el temps pel qual poguessin sorgir reclamacions i/o responsabilitats derivades de la gestió dels serveis i del tractament de les dades. Una vegada acabat el referit període, s’eliminaran les dades.

QUINS SÓN ELS VOSTRES DRETS I COM PODEU EXERCIR-LOS

També 44.1 ESTUDI DE GRAVACIÓ, SL, vol informar als usuaris de la seva pàgina web que en tot moment podran exercir els següents drets en relació a les dades de caràcter personal que ens hagiN facilitat:

 1. Dret d’accés que us permet sol·licitar i obtenir gratuïtament informació de les vostres dades personals sotmeses a tractament, l’origen de les referides dades així com les comunicacions realitzades o que es preveuen fer de les mateixes.
 2. Drets de rectificació, a la cancel·lació i oposició, que us permet rectificar o cancel·lar les vostres dades personals quan tingueu constància  que són incorrectes, inexactes, inadequades o excessives.
 3. Dret a la limitació, que us permet que no es realitzi el tractament de les vostres dades personals sobre una part concreta de les mateixes, quan les referides dades siguin inexactes si es confirma aquesta inexactitud, quan el tractament no sigui lícit, quan el responsable ja no necessiti les dades personals pels fins/objectius del tractament, i/o quan es faci valer un interès legítim.
 4. Dret a la portabilitat, dret a rebre les vostres dades personals que hàgiu facilitat i pugueu sol·licitar el seu trasllat en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànic, per a que pugui ser transmès a un altre encarregat del tractament sense que ho pugui impedir a l’encarregat del tractament al que es sol·liciti aquest dret.
 5. Dret a l’oblit, supressió de les dades personals de l’interessat sense cap dilació, sempre i quan les referides dades personals ja no siguin necessàries conforme a la seva finalitat, es retiri el consentiment exprés de l’interessat, quan s’exerceixi el dret a oposició sobre les mateixes o siguin tractades de forma il·lícita i també quan es doni el cas que aquestes dades ja no siguin necessàries per les finalitats per les quals varen ser recollides i/o quan s’hagin de suprimir per complir amb l’obligació legal.

Aquests drets s'estableixen en els articles 15 a 23 del Reglament Europeu (EU) 2016/679, i els podeu exercir a través de l'enviament d'un escrit dirigit presencialment o per correu postal al domicili social de 44.1 ESTUDI DE GRAVACIÓ SL, amb CIF número B17609736, situat en el C/Olot, número 9, Pol. Industrial Casa Nova, Aiguaviva (17181 – Girona), adjuntant DNI, o bé, a través de correu electrònic a l'adreça electrònica de: info@44.1estudidegravacio.com. També s'informa de la possibilitat d'interposar queixes davant l'autoritat competent de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

COMUNICACIONS I CORREUS COMERCIALS

Per a la comunicació amb 44.1 ESTUDI DE GRAVACIÓ SL, l'Usuari haurà de dirigir-se a l'adreça postal i/o electrònica a dalt indicada. En tot cas, les comunicacions de 44.1 ESTUDI DE GRAVACIÓ SL, cap a l'Usuari es realitzaran de conformitat amb les dades de contacte aportats o facilitats pel mateix en el formulari de contacte. Expressament, com anteriorment ja s'ha dit en aquest Avís Legal, l'Usuari accepta la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a l'intercanvi d'informació i la remissió de comunicacions amb 44.1 ESTUDI DE GRAVACIÓ SL, si accepta que ha entès i que està d'acord amb aquest Avís Legal abans d'enviar el formulari de contacte amb les seves dades (cosa diferent passa amb el cas d'acceptació o no de correus comercials com anteriorment ja s'ha explicat en aquest Avís Legal).

Encara que aquest consentiment exprés podrà ser en tot moment revocat per l'usuari, mitjançant l'enviament per escrit dirigit al domicili social de 44.1 ESTUDI DE GRAVACIÓ SL, que abans ha estat referenciat, o al correu electrònic de la mateixa: info@44.1estudidegravacio.com

D'acord amb la LSSICE44.1 ESTUDI DE GRAVACIÓ SL, no duu a terme l'enviament de correus comercials via correu electrònic per a la publicitat de la seva empresa, només duu a terme comunicacions amb els Usuaris i/o clients relacionades amb la prestació de serveis que uneix a ambdues parts.

RESPONSABILITATS

Amb la voluntat de millorar la pàgina web, 44.1 ESTUDI DE GRAVACIÓ SL, es reserva el dret de modificar, eliminar o afegir tots els continguts i serveis que consideri oportuns, com també la forma i la posició en què aquests apareixen localitzats. 44.1 ESTUDI DE GRAVACIÓ SL, no autoritza la utilització dels seus continguts en altres pàgines webs, per tant, no s'autoritzen presentacions de continguts d'aquest lloc web en una altra diferent a www.44.1estudidegravació.com.

44.1 ESTUDI DE GRAVACIÓ SL, actua amb la màxima diligència possible, i declara que les dades i informacions continguts a la pàgina web estan actualitzats, per això, realitza els màxims esforços per evitar errors en els continguts que es publiquen en el lloc web. Tots els continguts que s'ofereixen a través del lloc web es troben actualitzats, reservant-se 44.1 ESTUDI DE GRAVACIÓ SL, la facultat de poder modificar-los en qualsevol moment.

44.1 ESTUDI DE GRAVACIÓ SL ofereix enllaços, directe o indirectament, a recursos o llocs d'Internet que es troben fora del present lloc web. La presència d'aquests enllaços en el lloc web té una finalitat informativa.

44.1 ESTUDI DE GRAVACIÓ SL, no es fa responsable en cap concepte dels danys i responsabilitats que es puguin derivar de l'ús il·legal o indegut de la pàgina web de la seva titularitat, com també dels quals es puguin derivar de l'accés, captació i/o ús per part de tercers dels continguts d'aquesta. Per tant, no es responsabilitza de les conseqüències que puguin derivar-se dels errors en els continguts que puguin aparèixer al Portal proporcionats per tercers.

44.1 ESTUDI DE GRAVACIÓ SL declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, segons l'estat de la tècnica i de la tecnologia, per garantir el funcionament de la seva pàgina web i evitar l'existència i transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris.

Els usuaris es comprometen a fer un ús correcte dels continguts i els serveis que 44.1 ESTUDI DE GRAVACIÓ SL, pugui oferir a la seva pàgina web i a no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la normativa legal. 44.1 ESTUDI DE GRAVACIÓ SL, es reserva el dret d'exercir totes les accions civils i penals necessàries si detecta un incompliment de les condicions anteriors o qualsevol ús indegut dels continguts presentats en aquesta web.

També vol informar 44.1 ESTUDI DE GRAVACIÓ SL, que la informació continguda a la seva pàgina web (presentació, configuració, continguts del web, etc.) podrà actualitzar-la, modificar-la o també podrà ser eliminada sense previ avís de la mateixa, encara que sempre respectarà totes les previsions legals de la informació. 44.1 ESTUDI DE GRAVACIÓ SL, no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d'enllaços inclosos en el lloc web.

Queda prohibida qualsevol comunicació o transmissió de continguts que infringeixi els drets de tercers i el contingut dels quals sigui amenaçador, obscè, difamatori, pornogràfic, xenòfob, atemptatori contra la dignitat de la persona o els drets de la infància, la legalitat vigent o qualsevol conducta que inciti o constitueixi la realització d'una ofensa penal.

Així mateix queda prohibida la inclusió i comunicació de continguts, per part dels usuaris, que siguin falsos o inexactes i que indueixin o puguin induir a error, infringir drets de tercers, tinguin caràcter ofensiu i/o que tinguin caràcter il·lícit, en particular els continguts que es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial, pertanyents a terceres persones, quan no comptin amb l'autorització del titular dels drets, siguin considerats com una cas de publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i/o incorporin virus o qualsevol altre element electrònic que pogués danyar o impedir el funcionament de la pàgina web, de la xarxa, equips informàtics de 44.1 ESTUDI DE GRAVACIÓ SL o tercers i/o l'accés a la pàgina web de la resta d'usuaris.

44.1 ESTUDI DE GRAVACIÓ SL no garanteix que els serveis de la pàgina web siguin ininterromputs, oportuns, assegurances o lliures d'error, ni s'ofereix cap garantia pel que fa als resultats que es puguin obtenir de l'ús dels serveis o de la precisió o fiabilitat de qualsevol informació obtinguda. No es controlen, ni es fan propis, ni es garanteix l'exactitud, qualitat, veracitat, fiabilitat o idoneïtat de les informacions i serveis facilitats o prestats per tercers a través del lloc web. D'igual forma, no controla i no garanteix l'absència de virus o altres elements lesius en els continguts o serveis facilitats o prestats per tercers a través del lloc web.

44.1 ESTUDI DE GRAVACIÓ SL tampoc es responsabilitza del contingut dels llocs web als quals enllaça fora de la seva pàgina. Tampoc serà responsable de qualsevol dany o pèrdua que pugui sorgir per la connexió o per l'ús de qualsevol contingut, producte o servei disponible en els llocs web als quals es dirigeixin els enllaços. Tampoc 44.1 ESTUDI DE GRAVACIÓ SL pot garantir la disponibilitat i el correcte funcionament dels enllaços a altres llocs web.

44.1 ESTUDI DE GRAVACIÓ SL es reserva el dret a suspendre o cancel·lar l'accés en el cas que tingui coneixement que el seu lloc web s'utilitzi per incomplir qualsevol llei aplicable o les normes d'ús habituals d’internet, o bé si s'utilitza el seu domini en relació amb una activitat il·legal, així com si es rep notificació en aquest sentit emès per una autoritat competent o en els altres supòsits contemplats per la legislació vigent. Els usuaris, en la utilització del lloc web i dels serveis vinculats al mateix, hauran de respectar les següents obligacions:

 1. No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el lloc web o a través de qualsevol dels serveis vinculats al mateix cap programa d'ordinador, dada, virus, codi, o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic que sigui susceptible de causar danys en el lloc web, en qualsevol dels serveis vinculats al mateix o en qualssevol equip, sistema o xarxa de la titular del domini, de qualsevol usuari, dels seus proveïdors o en general de qualsevol tercer, o que d'una altra forma sigui capaç de causar-los qualsevol tipus d'alteració o impedir el normal funcionament del mateix.
 2. No destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de la titular del domini, dels seus proveïdors o de tercers.
 3. No utilitzar els continguts i en particular la informació obtinguda a través del lloc web per remetre publicitat, enviar missatges amb finalitats de venda o amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.
 4. Hauran d'abstenir-se d'eludir o manipular qualsevol dispositiu tècnic establert, ja sigui en el lloc web, en qualsevol dels serveis o en qualsevol dels materials, elements o informació obtinguts a través del mateix, per a la protecció dels seus drets.
 5. Hauran d'abstenir-se de suprimir els signes identificatius dels drets (de propietat intel·lectual, industrial o qualsevol altre) de la titular del domini o dels tercers que figurin en el lloc web i en cadascun dels diversos serveis oferts a través d'ell.
 6. S'abstindran de realitzar qualsevol actuació que pogués resultar en una desviació de tràfic del lloc web.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts i elements (textos, imatges, dissenys gràfics, vídeos, àudios, logotips, estructura, presentació del contingut…) que formen part de la pàgina web, pertanyen a 44.1 ESTUDI DE GRAVACIÓ SL i són utilitzats sobre la base d'una finalitat publicitària i d'informació sobre els seus serveis i productes en relació a la seva activitat, i queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquesta pàgina web, i de qualsevol dels seus continguts sense el permís explícit i per escrit de 44.1 ESTUDI DE GRAVACIÓ SL, que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

Aquests continguts que alberga la pàgina web titularitat de 44.1 ESTUDI DE GRAVACIÓ SL, www.44.1estudidegravacio.com, es troben protegits per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual. Es prohibeix la modificació, còpia, reproducció, descàrrega, transmissió, distribució o transformació dels continguts de la pàgina web, si no es té l'autorització del titular dels corresponents drets o es troba legalment permès. L'accés a la pàgina web no suposa en cap cas adquisició per part dels usuaris de cap dret de propietat sobre els continguts que figuren en el mateix. Les referències a marques comercials o marques registrades o signes distintius, ja siguin titularitat de 44.1 ESTUDI DE GRAVACIÓ SL o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de 44.1 ESTUDI DE GRAVACIÓ SL o els seus legítims propietaris. En cap moment, excepte manifestació expressa, l'accés o ús de la pàgina web i/o dels seus continguts, confereix a l'usuari cap dret sobre les marques, logos, i/o signes distintius en ell inclosos protegits per Llei.

NAVEGACIÓ i SEGURETAT

44.1 ESTUDI DE GRAVACIÓ SL realitza els màxims esforços perquè la navegació a través d'aquest lloc web es realitzi en les millors condicions. 44.1 ESTUDI DE GRAVACIÓ SL no es fa responsable per qualsevol tipus de perjudici sofert pels usuaris per l'ús de navegadors o versions diferents dels navegadors pels quals ha estat dissenyat aquest lloc web. 

44.1 ESTUDI DE GRAVACIÓ SL no garanteix, ni es responsabilitza que l'accés a aquest lloc web sigui ininterromput o es trobi lliure d'error. En cap cas 44.1 ESTUDI DE GRAVACIÓ SL serà responsable pels perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l'accés i l'ús d'aquest lloc web.

 • CANVI DE NORMATIVA

44.1 ESTUDI DE GRAVACIÓ SL, es reserva el dret a poder modificar aquesta NOTA LEGAL, sobre la política de privacitat i comercial, amb l’objecte i finalitat de poder adaptar-la a qualsevol modificació legislativa o nova legislació sobre la matèria.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Per a totes aquelles qüestions sobre la interpretació, aplicació i compliment d'aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, 44.1 ESTUDI DE GRAVACIÓ SL, es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per a la utilització indeguda de la seva pàgina web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'Usuari i el titular de la pàgina web, 44.1 ESTUDI DE GRAVACIÓ SL, en particular el coneixement de qualsevol discrepància i/o diferència que puguin sorgir, es regirà i resoldrà de conformitat amb allò establert en la normativa espanyola relativa a la legislació aplicable i jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en els que la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre's a un fur, l'Usuari i 44.1 ESTUDI DE GRAVACIÓ SL, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, sotmetran qualsevol controvèrsia i/o litigi al coneixement dels Jutjats i Tribunals de la ciutat del domicili de 44.1 ESTUDI DE GRAVACIÓ SL previst en l'inici d'aquest Avís Legal.